ETYKA WYDAWNICZA

Zasady etyki wydawniczej przyjęte w czasopiśmie „Raport”

Do publikacji w „Raporcie Archeologicznym” przyjmowane są artykuły zgodne z profilem czasopisma, które są wynikiem pracy własnej autora, nie były wcześniej publikowane i stanowią oryginalny wkład w daną dziedzinę nauki.

AUTORZY

Zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem o autorstwie i oryginalności artykułu oraz o prawdziwości zawartych w nim danych. Dodatkowo autorzy potwierdzają swoje autorstwo w umowie podpisywanej z Wydawcą, na mocy której przekazują wydawcy autorskie prawa majątkowe do artykułu.

Do publikacji nie należy zgłaszać już opublikowanego artykułu ani tekstu, który złożono równolegle w innym czasopiśmie.

Autorzy zobowiązani są do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych, obiektywnej interpretacji wyników oraz do wskazania publikacji i innych źródeł, które zostały wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Autorzy zobowiązani są poinformować redakcję o wszystkich współautorach zgłoszonego artykułu i wkładzie innych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.), o źródle finansowania badań, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów, wcześniejszej publikacji zmodyfikowanej wersji artykułu i innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na ocenę artykułu.

Autorzy nie ponoszą kosztów związanych z opublikowaniem artykułu w „Raporcie Archeologicznym”.

W przypadku artykułów ilustrowanych, odpowiedzialność za dostarczenie ilustracji i pozyskanie praw do ich publikacji, w tym poniesienie ewentualnych kosztów zakupu licencji, leży po stronie autora. Autorzy potwierdzają, że posiadają prawa do ilustracji przekazanych do czasopisma w odpowiednim oświadczeniu.

Autorzy są informowani o kolejnych etapach prac nad artykułem, mają prawo zapoznać się z recenzjami i ustosunkować się do nich, a nanoszone zmiany są z nimi konsultowane. Autorzy akceptują ostateczną wersje artykułu.

 

REDAKCJA

Redakcja dba o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma.

Redakcja dba o to, by standardy i zasady etyki wydawniczej były przestrzegane na wszystkich etapach pracy nad artykułem.

O przyjęciu artykułu do publikacji i skierowaniu go do dalszych prac decyduje redaktor naczelny.

Artykuł jest recenzowany przez dwóch specjalistów dziedzinowych w trybie „recenzji podwójnie ślepej”. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. Procedura recenzowania i obowiązki recenzentów zostały opisane w dziale RECENZJA.

Redakcja dba o to, by pomiędzy autorem a recenzentami nie wystąpił konflikt interesów wynikający z powiązań zawodowych, finansowych lub osobistych. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu, artykuł przekazywany jest innemu recenzentowi.

Redakcja kontaktuje się z autorem na kolejnych etapach prac nad artykułem, informuje go o decyzjach dotyczących artykułu i stojących za nimi przyczynach. Redakcja konsultuje z autorem zmiany w tekście, włączając w to zmiany o charakterze językowym, oraz wysyła do autor ostateczną wersję artykułu do autoryzacji. W przypadku współautorstwa, korespondencja kierowana jest do wszystkich osób wskazanych jako autorzy artykułu.

 

NARUSZENIE ZASAD ETYKI WYDAWNICZEJ

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autorstwa, oryginalności bądź rzetelności naukowej zgłoszonego artykułu, wyrażonych przez recenzentów lub członków zespołu redakcyjnego, publikacja jest wstrzymywana do czasu wyjaśnienia tychże wątpliwości. Redaktor naczelny lub wyznaczony przez niego członek zespołu redakcyjnego zwraca się do autora z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów i naniesienie koniecznych zmian. W przypadku potwierdzenia zarzutów lub braku współpracy ze strony autora, artykuł jest wycofywany z publikacji.

W przypadku zgłoszenia faktu naruszenia zasad etycznych przez autora opublikowanego już artykułu, redakcja kontaktuje się z Autorem w celu wyjaśnienia zarzutów.

W przypadku potwierdzenia zarzutów dotyczących autorstwa, oryginalności i rzetelności artykułu, redaktor naczelny – na podstawie indywidulanej oceny danego przypadku i ciężaru naruszenia – podejmuje decyzję o zastosowaniu kroków naprawczych i zaradczych, do których należą: opublikowanie sprostowania w kolejnym numerze drukowanym czasopisma, opatrzenie cyfrowej wersji artykułu odpowiednią adnotacją wyjaśniającą charakter naruszenia, usunięcie cyfrowej wersji artykułu i pozostawienie adnotacji wyjaśniającej powód decyzji, powiadomienie jednostki macierzystej autora o zaistniałej sytuacji, zakaz publikowania w kolejnych numerach czasopisma.

W przypadku uwag o charakterze metodologicznym i teoretycznym, redakcja umożliwia opublikowanie artykułu polemicznego bądź podejmującego daną tematykę, a prezentującego odmienną perspektywę badawczą. Teksty takie podlegają recenzji na zasadach ogólnych przyjętych w „Raporcie Archeologicznym”.

W celu weryfikacji uwag i zarzutów dotyczących łamania zasad etyki wydawniczej, redaktor naczelny i inni członkowie redakcji mogą konsultować się ze specjalistami dziedzinowymi niepowiązanymi z autorem.

Redakcja dokumentuje wszystkie przypadki złamania etyki wydawniczej.

Ghostwriting i guestwriting

Praktyki „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane przez redakcję.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jej udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

Główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi Autor składający opracowanie.

 

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie etapy prac nad artykułem do momentu jego publikacji mają charakter poufny. Recenzenci ani redakcja nie udostępniają artykułu ani innych związanych z nim materiałów osobom postronnym. Nie mają też prawa wykorzystywać ich we własnych pracach bez zgody autora.

Na wszystkich etapach prac nad artykułem obowiązuje zasada niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne Autora. Artykuł oceniany jest wyłącznie ze względu na wartość merytoryczną.

Czasopismo „Raport” nie publikuje reklam komercyjnych, może natomiast zamieszczać materiały o innych publikacjach i działaniach wydawcy mające charakter informacyjny.

Redakcja i wydawca „Raportu” stosują się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

Uwagi dotyczące przestrzegania zasad etyki wydawniczej można zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie internetowej „Raportu Archeologicznego”.

 

Zasady etyczne przyjęte przez czasopismo „Raport Archeologiczny” są oparte na standardach Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).