RECENZJA

Procedura recenzowania artykułów składanych do opublikowania w czasopiśmie „Raport Archeologiczny”

  1. Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
  2. Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem czasopisma „Raport Archeologiczny”. Autorzy artykułów wykraczających poza profil czasopisma zostają pisemnie/drogą elektroniczną powiadomieni o niezakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do dalszych czynności wydawniczych.
  3. Prace zgodne z profilem czasopisma kierowane są do Redaktora Naczelnego, który dokonuje oceny wstępnej, a następnie do dwóch niezależnych Recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, nie będących członkami Rady Redakcyjnej i jednostki macierzystej Autora. Pomiędzy Autorem a Recenzentami nie może zachodzić konflikt interesów wynikający z powiązań zawodowych, finansowych lub osobistych. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu, artykuł przekazywany jest innemu recenzentowi.
  4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno Recenzent, jak i Autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
  5. Recenzja ma formę pisemną – Recenzent wypełnia ankietę oceny recenzenckiej, w której uzasadnia ewentualne negatywne uwagi, sugeruje wprowadzenie zmian i kończy jednoznacznym wnioskiem co do zakwalifikowania artykułu do opublikowania lub jego odrzucenia.
  6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  7. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku.
  8. Na etapie przygotowania artykułu do druku Redakcja może zwrócić się do Autora (Autorów) o dalsze konieczne poprawki bądź uzupełnienia, dostosowujące tekst do standardów redakcyjnych.
  9. Recenzenci zobowiązani są do zachowania zasady poufności i nieudostępniania artykułu ani związanych z nim materiałów osobom postronnym. Nie mogą też wykorzystywać artykułu ani jego fragmentów we własnych pracach bez zgody Autora.
  10. Recenzenci zobowiązani są do kierowania się w ocenie artykułu wyłącznie względami o charakterze merytorycznym.