Raport 9/2014 ( ISSN 2300-0511 )

9/2014


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Albert Zastawny
Pełny tekstNeolityczne osadnictwo strefy „piaskowej” południowego obrzeżenia doliny Wisły pod Krakowem w świetle badań na stanowisku 13 w Kokotowie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie

Justyna Baron, Jadwiga Karpow, Radosław Kuźbik
Pełny tekstOsada z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grabowcu, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

Maja Szyryńska
Pełny tekstMateriały ze skał krzemiennych i pozakrzemiennych ze stanowiska w Grabowcu stan. 1, gm. Radymno, woj. podkarpackie

Agnieszka Wójcik
Pełny tekstAnaliza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska Grabowiec 1, gm. Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

Teresa Piskorska, Krzysztof Stefaniak
Pełny tekstWyniki analizy materiałów archeozoologicznych ze stanowisk 1-5 w Grabowcu, gm. Radymno, woj. podkarpackie

Renata Stachowicz-Rybka, Magdalena Moskal-del Hoyo, Zofia Tomczyńska, Maria Lityńska-Zając
Pełny tekstRaport z oznaczania zwęglonych nasion, owoców i węgli drzewnych ze stanowiska grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grabowcu, stan. 1, gm. Radymno, woj. podkarpackie

Marek Krąpiec
Pełny tekstDatowanie bezwzględne próbek drewna ze stanowisk: Grabowiec stan. 1 i Hruszowice-Gaje stan. 2, woj. podkarpackie

Jan Reder, Krzysztof Stępniewski
Pełny tekstAnaliza geologiczno-morfologiczno-glebowa przeprowadzona na stanowiskach archeologicznych w Grabowcu, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie

Jakub Affelski, Marcin Ignaczak
Pełny tekstCiałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Ciechanowa, woj. mazowieckie

Beata Iwanek, Janusz Piontek
Pełny tekstEkspertyza antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych z grobów popielnicowych kultury łużyckiej, pochodzących ze stanowiska archeologicznego, zlokalizowanego na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie, woj. mazowieckie

Karolina Machnio, Jakub Affelski
Pełny tekstOsada ludności kultury przeworskiej w rejonie historycznej części miasta Ciechanów, woj. mazowieckie

Ewa Pawlak
Pełny tekstWyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 r. na wielokulturowej osadzie na stanowisku 20 w Bninie, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

Andrzej Sikorski
Pełny tekstTkanina i sznurek na wczesnośredniowiecznym „placku” glinianym (polepie) z jamy (obiekt 2) w Bninie stan. 20, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

Marta Osypińska
Pełny tekstAnaliza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska Bnin, stan. 20, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

Aleksander Limisiewicz
Pełny tekstDynamika zmiany przestrzeni osadniczej wczesnośredniowiecznej osady z końca VII – początku IX wieku na przykładzie stanowiska 1 w Prusaku, gm. Sokolniki, woj. łódzkie

Anna Nierychlewska
Pełny tekstWyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 14 w Dąbrówce, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie

Tomasz Dzieńkowski
Pełny tekstWyniki badań archeologicznych na stanowisku 8 w Bykowszczyźnie, gm. Firlej, woj. lubelskie

Jacek Tkaczyk
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie. Nowe spojrzenie na układ działek lokacyjnych i ich przekształcenia

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Taras Mylian, Aleksandr Diachenko
Pełny tekstRescue Archaeology in Ukraine: Traditions, Achievements and Issues

DYSKUSJE I POLEMIKI

Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak
Pełny tekstAutostrady i co dalej?

Jacek Górski, Przemysław Makarowicz
Pełny tekstPrzyczynek do metodyki opracowywania wyników szerokoprzestrzennych badań wykopaliskowych

Zbigniew Misiuk
Pełny tekstUwagi na marginesie pracy Karola Lesia – Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego). Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, 2012, 307-316

RECENZJE

Barbara Witkowska
Pełny tekst(rec.) Agnieszka Czekaj-Zastawny, Marcin M. Przybyła, Modlniczka 2, powiat krakowski, cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne z analizami specjalistycznymi Damiana Stefańskiego; Anity Szczepanek i Joanny Trąbskiej (=Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków 2012, 318 stron, 70 rycin, 94 tablice oraz 1 mapa

Barbara Witkowska
Pełny tekst(rec.) Albert Zastawny (red.), Targowisko, stan. 10 i 11. Osadnictwo z epoki kamienia (=Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków 2014, 629 stron, 146 rycin, 246 tablic oraz 60 tabel