Raport 10/2015 ( ISSN 2300-0511 )

10/2015


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Lech Czerniak, Marcin Wąs, Bartosz Józwiak, Marcin Szydłowski
Pełny tekstŚlady osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego we wsi Kokotów, gm. Wieliczka, woj. małopolskie, stanowisko 20

Seweryn Rzepecki, Monika Golańska
Pełny tekstCeramika kultury pucharów lejkowatych z badań realizowanych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na liniach dróg i autostrad

Monika Golańska
Pełny tekstOsadnictwo kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Michalinie, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie

Sławomir Kadrow
Pełny tekstStanowisko 2 w Zagórzu – wprowadzenie

Ewa Jurzysta
Pełny tekstNeolityczne materiały kamienne z wielokulturowego stanowiska Zagórze 2, gm. Niepołomice

Danuta Makowicz-Poliszot
Pełny tekstAnaliza neolitycznego materiału kostnego z Zagórza, stan. 2, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Maria Lityńska-Zając, Katarzyna Cywa, Zofia Tomczyńska, Krystyna Wasylikowa, Ewa Madeyska, Agnieszka Koziarska
Pełny tekstBadania archeobotaniczne na wielokulturowym stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Marcin Bohr
Pełny tekstOsada kultury przeworskiej i ślady działań z okresu I wojny światowej w Nienowicach, stan. 17, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Sandra Zirne, Mārtiņš Lūsēns, Armands Vijups
Pełny tekstPreventive Archaeology in Latvia: example investigations in the historical town centres on Kuldīga and Ventspils

DYSKUSJE I POLEMIKI

Marek Florek
Pełny tekstMiędzy teorią a praktyką. Ochrona dziedzictwa archeologicznego z perspektywy praktyki konserwatorskiej (na przykładach Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach)

Artur Jedynak
Pełny tekstZagrożenia i ochrona pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w „Krzemionkach” w perspektywie wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Jarosław Rola
Pełny tekstBadania powierzchniowe w lasach – uwagi na marginesie penetracji prowadzonych w granicach Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile

Michał Bugaj
Pełny tekstWybrane problemy formalno-prawne związane z rozpoznaniem archeologicznym wykonywanym na trasach inwestycji drogowych, czyli rzecz o fallusie i głosie wołającego na puszczy

RECENZJE

Dawid Sych
Pełny tekst(rec.) Mirosław Masojć (red.), Obozowiska, osady, wsie. Wrocław – Widawa 17. Wrocław: Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 2014; 502 strony + 3 mapy pod opaską

Katarzyna Trybała-Zawiślak
Pełny tekst(rec.) Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce)