Raport 11/2016 ( ISSN 2300-0511 )

11/2016


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Anna Rauba-Bukowska
Pełny tekstAnaliza mineralogiczno-petrograficzna i technologiczna fragmentów naczyń ceramicznych kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Zagórze 2, gm. Niepołomice

Danuta Makowicz-Poliszot
Pełny tekstAnaliza kości zwierzęcych z epok metali ze stanowiska 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Seweryn Rzepecki, Damian. K. Chlebda, Piotr Czubla, Lucyna Domańska, Wiesław Lorkiewicz, Kamilla Waszczuk
Pełny tekstDom i grób. Pozostałości osadnictwa „późnowstęgowego” ze stanowiska Sikorowo 29, gm. Inowrocław

Jakub Affelski, Karolina Machnio
Pełny tekstRelikty dwóch nurtów osadniczych związanych z kulturą niemeńską i łużyckimi polami popielnicowymi odkrytych na stanowisku 4 w Starych Zambrzycach, gm. Rutki, woj. podlaskie

Karolina Kot, Magdalena Piotrowska
Pełny tekstMąkolice, stan. 15, gm. Głowno. Przyczynek do badań nad zagospodarowaniem przestrzennym osad ludności kultury przeworskiej

Ewa Pawlak
Pełny tekstWczesnośredniowieczna osada w Bytkowie pod Poznaniem

Andrzej Sikorski
Pełny tekstOdciski tkanin na fragmentach naczyń wczesnośredniowiecznych z osady w Bytkowie, stan. 1, gm. Rokietnica, woj. wielkopolskie

Maciej Trzeciecki, Jakub Affelski
Pełny tekstRelikty zabudowy bloku śródrynkowego lokacyjnego Ciechanowa (XVI-XVIII w.)

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Stanislav Ţerna
Pełny tekstGeomagnetic surveys of the Neolithic and the Copper Age sites from the Republic of Moldova (1968-2016): main results, current state and future perspectives

DYSKUSJE I POLEMIKI

Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate
Pełny tekstGrodzisko w Wicinie, woj. lubuskie, parkiem kulturowym

Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak
Pełny tekstPuszcza Białowieska, LiDAR i dziedzictwo kulturowe – zagadnienia wprowadzające

Michał Pawleta
Pełny tekstFestyny archeologiczne: pomiędzy edukacją, popularyzacją a komercjalizacją

Seweryn Rzepecki
Pełny tekstHippika aztecka, czyli rzecz nie tylko o dialogu środowiska naukowego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Dariusz Sikorski
Pełny tekstO problemach archeologii autostradowej, dialogu i pewnych ograniczeniach – w nawiązaniu do artykułu Seweryna Rzepeckiego i nie tylko

RECENZJE

Grzegorz Kiarszys
Pełny tekst(rec.) M. Pawleta, R. Zapłata (red.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

Anna Hyrchała
Pełny tekst(rec.) Jacek Górski, Paweł Jarosz (red.), Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Pogórzu Wielickim

Elżbieta Sieradzka
Pełny tekst(rec.) M. Nowak, T. Rodak (red.), Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński

Judyta Nawrot-Bukowiec
Pełny tekst(rec.) Karol Dzięgielewski, Magdalena Dzięgielewska, Agata Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza