Raport 14/2019 ( ISSN 2300-0511 )

14/2019


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Adam Golański, Sławomir Kadrow, Martin Posselt
Pełny tekstProspekcja geomagnetyczna wczesnoneolitycznego kompleksu osadniczego w Targowisku, woj. małopolskie

Jakub Affelski
Pełny tekstRelikty osadnictwa ludności łużyckich pól popielnicowych na stanowisku Krzemieniewo XXVI, gm. Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie

Jan Bulas, Mirosław Mazurek, Magdalena Okońska, Wojciech Poradyło
Pełny tekstWielokulturowe stanowisko 59-60 w Sanoku w świetle badań wykopaliskowych z lat 2017-2018

Łukasz Śpiewla
Pełny tekstWybrane grodziska wczesnośredniowieczne, a kwestia turystyki na terenie województwa podkarpackiego

Filip Nalaskowski, Mateusz Popek
Pełny tekstOdkrycie i wstępne wyniki badań łodzi jednopiennej z Jeziora Kromszewickiego, woj. kujawsko-pomorskie

Dariusz Rozmus
Pełny tekstOlkuska synagoga – wyniki wstępnych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Thomas Saile, Christian Tinapp
Pełny tekstGone with water and wind: The threat to the earthworks of Altheim

Nikolaus Hofer, Christoph Blesl
Pełny tekstRemarks on the expert meeting »Bulk Finds – Bulks of Finds« in Mauerbach Charterhouse

DYSKUSJE I POLEMIKI

Małgorzata Grupa, Filip Nalaskowski
Pełny tekst„Jaskiniowcy z Youtuba”. Fenomen kanałów prezentujących rozwój technologiczny w „pradziejach”

Marek Florek
Pełny tekstBadania archeologiczne, poszukiwanie zabytków, wydawanie pozwoleń na nie. Absurdy, wewnętrze sprzeczności, niekonsekwencje i braki w przepisach prawnych ich dotyczących oraz propozycje zmian

Agnieszka Martyniuk-Drobysz
Pełny tekstQGIS w konserwatorstwie archeologicznym. Zarys

Mariusz Wiśniewski, Katarzyna Zeman-Wiśniewska
Pełny tekstPhotogrammetric documentation of archaeological artefacts: The current state of the art and future prospects

Karol Dzięgielewski, Magdalena Dzięgielewska
Pełny tekstDziesięć tomów serii wydawniczej „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne”. Kontekst przedsięwzięcia i bilans doświadczeń

RECENZJE

Halina Taras
Pełny tekst(Rec.) Jacek Górski, Anna Tyniec, z udziałem Janusza Budziszewskiego, Mateusza Iwańskiego, Pawła Jarosza, Marii Lityńskiej-Zając, Mikołaja Orzechowskiego, Anny Rauby-Bukowskiej, Anity Szczepanek, Fenomen miejsca. Nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 6). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2018, 313 stron, 112 rycin, 63 tablice, 13 tabel, CD

Łukasz Śpiewla
Pełny tekst(Rec.) Bartłomiej Gruszka (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych (= Monografie wczesnośredniowieczne 2). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej w Zielonej Górze 2016, 335 stron, 209 rycin, 3 fotografie, 4 wykresy i 48 tabel